Lắp đặt hệ thông âm thanh hội trường - Trường Chính Trị TX Duyên Hải -Trà Vinh


Lắp đặt hệ thông âm thanh hội trường  - Trường Chính Trị TX Duyên Hải -Trà Vinh
Lắp đặt hệ thông âm thanh hội trường  - Trường Chính Trị TX Duyên Hải -tỉnh Trà Vinh 

Hệ thống âm thanh phục vụ hội hợp, giảng dạy Trường Chính Trị TX Duyên Hải -tỉnh Trà Vinh